counterliczniki
KOSZYK JEST
PUSTY

Masz pytania? Pytaj

sklep@lajkomat.pl

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAG System z siedzibą w Hiszpani.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail sklep@lajkomat.pl lub adres siedziby.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ……… [cel przetwarzania], na podstawie ……. [podstawa prawna przetwarzanianp. art. 6 ust. 1 lit. a (b, d, e lub f) RODO. w razie podania art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy wskazać uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej].
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: ……… [można wskazać kategorie odbiorców bądź konkretne podmioty].
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ……… [jeżeli nie ma możliwości wskazania sprecyzowanego okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.].
  6. Posiada Pan/Pani prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ……… [jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę] – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
   6. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest ……… [należy wybrać odpowiednio: dobrowolne/wymogiem ustawowym/warunkiem wynikającym z zawartej umowy/ warunkiem zawarcia umowy]. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych ……… [jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych].
 2. [I wersja] Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
  1. [II wersja] Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej:na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony ……… [wskazać odpowiednią decyzję].
   [lub]
   w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
   1. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi: ……… [wskazać jakiego] lub
   2. wiążących reguł korporacyjnych: ……… [wskazać jakich], lub
   3. zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską: ……… [wskazać jakich], lub
   4. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską: ……… [wskazać jakich], lub
   5. zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania: ……… [wskazać jakiego], lub
   6. certyfikatu ochrony danych osobowych: ……… [wskazać jakiego].
   1. [I wersja] Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
    1. [II wersja] Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane na zasadach ……… [należy podać zasady podejmowania decyzji], a konsekwencją takiego przetwarzania będzie ……… [należy wskazać informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą].
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl